Ugovor o obradi podataka

1. PREDMET I TRAJANJE UGOVORA O OBRADI PODATAKA

1.1. Veza s Uvjetima korištenja i Ugovorom o pružanju usluga

Ovaj Ugovor o obradi podataka sastavni je dio Uvjeta korištenja trgovačkog društva HM-PROMOTION d.o.o., sa sjedištem na adresi Kuzminečka ulica 49, 10000 Zagreb, OIB: 00756356319 (u daljnjem tekstu: HM-PROMOTION) koji su dostupni na adresi https://hm-promotion.com/uvjeti-koristenja/ (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) te zajedno s njima, sukladno točki 2.6. Uvjeta korištenja, čini i sastavni dio Uvjeta korištenja.

1.2. Primjena Ugovora o obradi podataka

Ovaj Ugovor o obradi podataka primjenjuje se u odnosu na Usluge, sukladno njihovoj definiciji iz Uvjeta korištenja, koje HM-PROMOTION pruža Korisniku Usluga, ako Usluge uključuju obradu Osobnih podataka ispitanika u skladu s GDPR-om i ako je Korisnik sukladno GDPR-u Voditelj obrade (ili Izvršitelj obrade, ako je primjenjivo) Osobnih podataka ispitanika, kako su definirani ispod, a HM-PROMOTION Izvršitelj obrade (ili pod-Izvršitelj obrade Osobnih podataka ispitanika, ako je primjenjivo).

1.3. Trajanje Ugovora o obradi podataka

Ovaj Ugovor o obradi podataka stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine ili na dan sklapanja Ugovora o pružanju usluga između HM-PROMOTION i Korisnika, ovisno o tome što je kasnije, te prestaje važiti istovremeno s prestankom važenja Ugovora o pružanju usluga.

2. DEFINICIJE

Za svrhe ovog Ugovora o obradi podataka sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:

  • „Osobni podatci ispitanika“ znače Osobne podatke učitane, pohranjene, objavljene, prikazane ili za koje je napravljena sigurnosna kopija koristeći Usluge HM-PROMOTION, kako je opisano u točki 4. ovog Ugovora o obradi podataka;
  • „GDPR” znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. Travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ zajedno s drugim implementacijskim propisima u bilo kojoj državi članici Europske Unije, uključujući Republiku Hrvatsku, te uključuje i sve njihove izmjene, dopune, ispravke, pročišćene tekstove i naknadne propise koji će biti na snazi tijekom trajanja Ugovora o pružanju usluga; i
  • „Osobni podatci”, „Povreda osobnih podataka”, „Ispitanik”, „Nadzorno tijelo, „Procjena učinka na zaštitu podataka”, „Obrada”, „Izvršitelj obrade“ i „Voditelj obrade“ imaju značenje koje im je dano u članku 4. GDPR-a.

Pojmovi s početnim velikim slovima koji nisu definirani u ovome članku imaju značenje koje im je dano u odgovarajućem dijelu ovog Ugovora o obradi podataka odnosno u Uvjetima korištenja.

3. ODREDBE VEZANE UZ OBRADU

3.1. Kategorije Ispitanika

Ovaj Ugovor o obradi podataka primjenjuje se na Obradu Osobnih podataka ispitanika što uključuje Osobne podatke Korisnikovih klijenata ili potencijalnih klijenata, dobavljača, poslovnih partnera, prodavača i drugih krajnjih korisnika, čiji opseg određuje i kojime upravlja Korisnik prema svome vlastitome nahođenju.

3.2. Vrste Osobnih podataka

Osobni podatci ispitanika uključuju Osobne podatke čiji opseg određuje i kojime upravlja Korisnik prema svome vlastite nahođenju i koji su sadržani u bilo kakvoj aplikaciji, datoteci, podatcima, informacijama ili drugom sadržaju učitanom, pohranjenom, objavljenom, prikazanom ili za koje je napravljena sigurnosna kopija od strane Korisnika ili njegovih krajnjih korisnika koristeći Usluge HM-PROMOTION.

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA

4.1. Uloge stranaka

Za svrhe ovog Ugovora o obradi podataka, Korisnik i HM-PROMOTION suglasno utvrđuju da je Korisnik Voditelj obrade Osobnih podataka ispitanika, dok je HM-PROMOTION Izvršitelj obrade takvih podataka, osim ako Korisnik djeluje kao Izvršitelj obrade Osobnih podataka, u kojem slučaju je HM-PROMOTION pod-Izvršitelj obrade. Ako je Korisnik Izvršitelj obrade, Korisnik jamči da je njegove upute HM-PROMOTION u odnosu na Osobne podatke ispitanika, uključujući Korisnikovo angažiranje HM-PROMOTION kao pod-Izvršitelja, odobrio odgovarajući Voditelj obrade.

4.2. Upute Voditelja obrade

HM-PROMOTION se obvezuje vršiti Obradu Osobnih podataka ispitanika u ime i isključivo u skladu s Korisnikovim prethodnim pisanim uputama te se obvezuje da neće vršiti Obradu Osobnih podataka ispitanika ni u koju drugu svrhu. Korisnik ovime HM-PROMOTION daje uputu da vrši Obradu Osobnih podataka ispitanika samo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje ugovorenih Usluga u skladu s Ugovorom o pružanju usluga.

4.3. Postupanje sukladno obvezama iz GDPR-a

Korisnik i HM-PROMOTION obvezuju se postupati u skladu sa svojim odnosnim obvezama prema GDPR-u, u mjeri u kojoj je to potrebno za Obradu bilo kakvih Osobnih podataka ispitanika u kontekstu pružanja Usluga. Korisnik se obvezuje (i) postupati sukladno svim primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka u pogledu Obrade Osobnih podataka ispitanika i uputa o Obradi koje Korisnik izdaje HM-PROMOTION, i (ii) pribaviti sve privole i prava koji su potrebni kako bi HM-PROMOTION mogao vršiti Obradu Osobnih podataka ispitanika sukladno ovome Ugovoru o obradi podataka.

4.4. Lokacija na kojoj se nalaze podatci

Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da se Obrada Osobnih podataka ispitanika sukladno ovom Ugovoru o obradi podataka vrši u Republici Hrvatskoj odnosno isključivo u nekoj od država članica Europske unije ili u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora. HM-PROMOTION se obvezuje da Osobne podatke ispitanika neće prenositi izvan Europskog gospodarskog prostora.

4.6. Ograničenje odgovornosti za Korisnikove radnje

Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da HM-PROMOTION ovisi o Korisnikovim uputama vezanima uz Obradu Osobnih podataka ispitanika. Slijedom toga, HM-PROMOTION ne odgovara u slučaju bilo kakvog zahtjeva kojeg postavi Ispitanik, a koji je posljedica radnje ili propusta HM-PROMOTION koji su pak izravna posljedica postupanja po Korisnikovim uputama ili Korisnikovog nepoštivanja njegovih obveza koje proizlaze iz primjenjivih propisa o zaštiti podataka.

4.7. Nemogućnost postupanja po uputama

Ako zbog bilo kojeg razloga (uključujući promjenu mjerodavnih propisa) HM-PROMOTION ne bude u mogućnosti postupiti po uputama Korisnika vezanima uz Obradu Osobnih podataka ispitanika, HM-PROMOTION se obvezuje (a) odmah obavijestiti Korisnika o takvoj nemogućnosti i dati obrazloženje zbog čega ne može postupiti po uputama; i (b) prestati s Obradom Osobnih podataka ispitanika (uz izuzetak same pohrane i čuvanja sigurnosti odnosnih Osobnih podataka ispitanika) sve dok Korisnik ne izda nove upute po kojima HM-PROMOTION može postupiti. U slučajevima u kojima se ova odredba primjenjuje, HM-PROMOTION ne odgovara Korisniku za nepružanje Usluga sve dok Korisnik ne izda nove upute u pogledu Obrade.

5. POVJERLJIVOST

HM-PROMOTION se obvezuje Obradu Osobnih podataka ispitanika u ime Korisnika povjeriti samo osobama koje su se obvezale čuvati povjerljivost takvih Osobnih podataka ispitanika.

6. SIGURNOSNE MJERE

6.1. Provedba odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera

HM-PROMOTION se obvezuje provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, neovlaštenog otkrivanja ili pristupanja Osobnim podatcima ispitanika, sukladno članku 32. GDPR-a.

6.2. Pomoć korisniku vezana uz sigurnost Osobnih podataka ispitanika

Uz uvjet da za to Korisnik podmiri odgovarajuće naknade prema važećem cjeniku HM-PROMOTION i eventualne troškove, HM-PROMOTION se obvezuje na zahtjev Korisnika pomoći Korisniku da ispuni svoje obveze vezane uz sigurnost Osobnih podataka ispitanika.

7. DRUGI IZVRŠITELJI OBRADE

Korisnik ovlašćuje HM-PROMOTION da angažira i druge Izvršitelje obrade, za provođenje posebnih aktivnosti obrade u ime HM-PROMOTION, što može uključivati Obradu Osobnih podataka ispitanika od strane takvih drugih Izvršitelja obrade. Ako HM-PROMOTION angažira drugog Izvršitelja za obradu Osobnih podataka ispitanika, HM-PROMOTION se obvezuje:

  • obavijestiti Korisnika o svim planiranim izmjenama u vezi s dodavanjem ili zamjenom drugih Izvršitelja obrade kako bi Korisnik imao mogućnost uložiti obrazloženi prigovor na takve izmjene u roku od 15 dana od primitka obavijesti. Ako se Korisnik i HM-PROMOTION ne mogu sporazumno dogovoriti u pogledu takvog prigovora, bilo koji od njih može raskinuti Ugovor o pružanju usluga slanjem o tome pisane obavijesti drugoj strani;
  • obavijestiti Korisnika o svim promjenama uloga ili statusa drugog Izvršitelja obrade; i
  • s drugim Izvršiteljem obrade sklopiti pisani ugovor koji drugom Izvršitelju obrade nameće iste obveze koje se primjenjuju na HM-PROMOTION sukladno ovom Ugovoru o obradi podataka.

8. PRAVA ISPITANIKA

Uz uvjet da za to Korisnik podmiri odgovarajuće naknade prema važećem cjeniku HM-PROMOTION i eventualne troškove, HM-PROMOTION se obvezuje na Korisnikov zahtjev pomoći Korisniku da ispuni svoje obveze u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika. Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da je jedini odgovoran za odgovaranje na takve zahtjeve.

9. POVREDE OSOBNIH PODATAKA

HM-PROMOTION se obvezuje:

  • obavijestiti Korisnika bez nepotrebnog odlaganja nakon što dozna o bilo kojoj Povredi osobnih podataka koja utječe na bilo koji Osobni podatak ispitanika; i
  • uz uvjet da za to Korisnik podmiri odgovarajuće naknade prema važećem cjeniku HM-PROMOTION i eventualne troškove, na Korisnikov zahtjev pružiti Korisniku razumnu pomoć potrebnu kako bi Korisnik o odnosnim povredama osobnih podataka obavijestio odgovarajuće Nadzorno tijelo i/ili pogođene Ispitanike.

10. PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA I PRETHODNO SAVJETOVANJE

Uz uvjet da za to Korisnik podmiri odgovarajuće naknade prema važećem cjeniku HM-PROMOTION i eventualne troškove, HM-PROMOTION se obvezuje na Korisnikov zahtjev pružiti Korisniku razumnu pomoć kako bi se olakšala:

  • provedba Procjene učinka na zaštitu podataka, ako Korisnik ima takvu obvezu sukladno GDPR-u; i
  • savjetovanje s Nadzornim tijelom, ako Korisnik ima obvezu takvog savjetovanja sukladno GDPR-u, u svakom slučaju isključivo u mjeri u kojoj je takva pomoć potrebna i odnosi se na Obradu Osobnih podataka ispitanika od strane HM-PROMOTION, uzimajući u obzir prirodu Obrade i informacije koje su dostupne HM-PROMOTION

.

11. BRISANJE OSOBNIH PODATAKA ISPITANIKA

HM-PROMOTION se obvezuje Korisniku omogućiti da preuzme i/ili izbriše Osobne podatke ispitanika prije prestanka važenja Ugovora o pružanju usluga. Korisnik ovime daje uputu HM-PROMOTION da po isteku 30 dana od prestanka važenja Ugovora o pružanju usluga, a najkasnije u roku od 90 dana od prestanka važenja Ugovora o pružanju usluga trajno i sigurno izbriše sve Osobne podatke ispitanika u posjedu ili pod kontrolom HM-PROMOTION ili bilo kojeg drugog Izvršitelja obrade. Ova odredba ne primjenjuje se ako sukladno pravu Europske unije ili pravu države članice postoji obveza pohrane osobnih podataka.

12. INFORMACIJE

Uz uvjet da za to Korisnik podmiri odgovarajuće naknade prema važećem cjeniku HM-PROMOTION i eventualne troškove te da Korisnik odnosno od Korisnika ovlašteni revizor nije u tržišnom natjecanju s HM-PROMOTION, HM-PROMOTION se obvezuje na Korisnikov zahtjev pružiti Korisniku sve informacije koje su mu neophodne za dokazivanje poštivanja obveza sukladno GDPR-u i koje omogućuju revizije, uključujući inspekcije, koje provodi Korisnik ili drugi revizor kojeg je ovlastio Korisnik, te im doprinose, u mjeri u kojoj su takve informacije pod kontrolom HM-PROMOTION te HM-PROMOTION nije zabranjeno otkriti takve informacije sukladno primjenjivim propisima, obvezi čuvanja povjerljivosti ili nekoj drugoj obvezi prema nekoj trećoj osobi.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

13.1. Neslaganje s odredbama drugih ugovora

U slučaju neslaganja pojedinih odredaba iz ovog Ugovora o obradi podataka i odredaba Uvjeta korištenja, Ugovora o pružanju usluga, Pravila o privatnosti i drugih ugovora između stranaka, odredbe ovog Ugovora o obradi podataka imaju prednost.

13.2. Primjena Općih uvjeta ugovora

Odredbe Uvjeta korištenja, uključujući Pravila o privatnosti, primjenjuju se na sva druga pitanja ugovornog odnosa između HM-PROMOTION i Korisnika koja se ne odnose na Obradu Osobnih podataka ispitanika.