Uvjeti korištenja

Ugovor o pružanju web hosting usluge

HM-PROMOTION d.o.o. (u daljenjm tekstu: Davatelj) osigurava web hosting uslugu pravnim ili fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Korisnik).

1. Uvodne odredbe

1.1. Ovim Uvjetima korištenja web hosting usluge (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se svi odnosi između Davatelja i Korisnika.

1.2. Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na Davateljevoj internetskoj stranici i primjenjuju se na sve Korisnike koji su ugovor s Davateljem sklopili nakon toga dana. Korisnik je suglasan da Davatelj zadržava pravo promjene Uvjeta, s time da de Korisnik o tome bude pravodobno obaviješten.

1.3. Na ugovore sklopljene prije objave ovih Uvjeta, Uvjeti će se početi primjenjivati istekom roka od 30 dana od objave ovih Uvjeta, pod uvjetom da Korisnici u tom roku pisanim putem ne obavijeste Davatelja da raskidaju Ugovor.

1.4. Sklapanjem Ugovora o pružanju web hosting usluge, Korisnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

2. Predmet

2.1. Davatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti odabrani paket.

2.2. Karakteristike odabranog paketa usluga javno su dostupne na Davateljevoj internetskoj stranici, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.

2.3. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluge može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

3. Cjenik

3.1. Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na Davateljevoj internetskoj stranici, i smatra se sastavnim dijelom ugovora.

3.2. Davatelj usluga će za pružanje usluga Korisniku račun poslati avansno. Izuzetak je račun za eventualno prekoračenje po potrošnji resursa iz paketa koji može biti poslan naknadno.

3.3. Korisnik se obvezuje podmiriti iznos s računa u roku dospijeća.

3.4. U slučaju da račun nije podmiren do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok i obavijestiti Korisnika. Ukoliko račun nije podmiren ni nakon drugog roka, Davatelj usluga će odrediti treći rok i obavijestiti Korisnika, te privremeno prekinuti pružanje usluga do podmirenja računa. Ako račun nije podmiren ni nakon trećeg roka, Davatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

4. Opće odredbe

4.1. Prilikom sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

4.2. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.

4.3. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

 • a) ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
 • b) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
 • c) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.

4.4. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

4.5. Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

4.6. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

4.7. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

4.8. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

4.9. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

4.10. Definicija “neograničenih resursa” i “FLAT” prometa (bandwitha), U nekim paketima HM-PROMOTION d.o.o. ne ograničava količinu resursa koje pojedini Korisnik može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu sa Uvjetima korištenja HM-PROMOTION d.o.o. komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po serveru (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.

4.11. Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz umanjenje iznosa računa prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničko sučelje Korisnika, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.

4.12. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

4.13. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “.biz.hr”domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

 • a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
 • b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
 • c) da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,
 • d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,
 • e) naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
 • f) da je dužan redovito obavještavati Davatelja usluga o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,
 • g) Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,
 • h) Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
 • i) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluga,
 • j) sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Davatelj usluga slat će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
 • k) domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,
 • l) Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
 • m) ako Korisnik registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.

4.14. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.

4.15. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.

4.16. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

4.17. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

 • a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
 • b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
 • c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
 • d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,
 • e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
 • f) problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,
 • g) oportunitetnih troškova zbog nedostupnosti usluge,
 • h) utjecaja više sile.

4.18. Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

5. Posebne odredbe za Davatelja usluga

5.1. Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 23:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.

5.2. U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.

6. Posebne odredbe za Korisnika

6.1. Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.

6.2. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

6.3. Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:

 • a) prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
 • b) distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,
 • c) širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
 • d) se spajao na IRC ili P2P servise,
 • e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,
 • f) nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,
 • g) prekršio ili pokušao prekršiti Pravilnik iz točke 4.10,
 • h) prekršio ili pokušao prekršiti stavke iz točke 4.11,
 • i) dijelio neograničene količine mail računa, pružanje besplatnog web hostinga i/ili besplatnog email hostinga. trećim osobama,
 • j) zlonamjerno trošio neograničen promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima servera,
 • k) počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.

6.4. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela točke 6.3.

6.5. Korisnik se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti više od:

 • a) 5% procesora na duže vrijeme,
 • b) 5% radne memorije na duže vrijeme,
 • c) 5% mrežnih I/O resursa na duže vrijeme,
 • d) 5% disk I/O resursa na duže vrijeme,
 • e) 1.000 objekata po direktoriju (ne računajući poddirektorije),
 • f) 10 istovremenih konekcija prema FTP servisu,
 • g) 100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu,
 • h) 25 istovremenih konekcija prema SQL servisu, ili više od 10% diskovne kvote po SQL bazi podataka,
 • i) 25 istovremenih konekcija prema POP3 ili SMTP servisu.

7. Trajanje

7.1. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom potpisivanja obje ugovorne strane.

7.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

7.3. U slučaju da je od stupanja ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak registracije internet domene, SSL certifikata, ili prekoračenja po potrošnji resursa iz pretplate.

8. Nadležnost

8.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

8.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Zagrebu.

9. Završne odredbe

9.1. Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.

9.2. Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.

9.3. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

Uvjeti i odredbe za izradu web stranica

1. Uvodne odredbe

Opći uvjeti usluga tvrtke HM-PROMOTION d.o.o.

1.1. Klijent – pravna osoba (tvrtka ili udruga), obrt tj. fizička osoba u daljnjem tekstu Klijent

1.2. Izvršitelj – tvrtka HM-PROMOTION d.o.o. u daljnjem tekstu Izvršitelj

1.3. Grafički i tekstualni materijali – elemenati dizajna, grafike, fotografije, teksta, logotipa, žiga i sl . u daljnjem tekstu Grafički i tekstualni materijali

1.4. Audio i video materijali – svi elektronski audio i video materijali u daljnjem tekstu Audio i video materijali

1.5. Klijent bezuvjetno jamči da su svi Grafički i tekstualni materijali te Audio i video materijali u 100% vlasništvu Klijenta.
Time se Klijent obvezuje te snosi svu odgovornost prilikom objave Grafičkih i tekstualnih materijala te Audio i video materijala na internetu tj. kroz svoju web stranicu. Klijent bezuvjetno jamči Izvršitelju da će za izradu stranica isključivo dostaviti vlastite Grafičke i tekstualne materijale / Audio i video materijale.

2. Obveze Klijenta

2.1. Sve potrebne materijale za izradu web stranice Klijent će dostaviti u elektroničkom obliku putem email, ftp, cd / dvd, usb ili nekim drugim kanalom.

2.2. Klijent se obvezuje dostaviti Grafičke i tekstualne materijale te Audio i video materijale u dogovorenim rokovima.

2.3. Klijent se obvezuje da je jedini odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu i web prostor.

4. Klijent se obvezuje da je odgovoran za svaku proizašlu štetu ili oportuitetni trošak koji može nastati njegovim korištenjem usluga Izvršitelja.

2.5. Klijent se obvezuje da Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu, web prostor, email, server i sl.

2.6.Klijent se obvezuje da će novčano platiti štetu Izvršitelju za svaki nastali trošak sudske tužbe, sporova i sl. i to: zakonsku odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. u dvostrukoj visini nastalih troškova.

3. Obveze Izvršitelja

3.1. Izvršitelj se obvezuje da će odraditi sve naručene usluge u dogovorenim rokovima i to profesionalno, kvalitetno, savjesno i odgovorno. Ukoliko Izvršitelj nije u mogućnosti isporučiti dogovorene usluge pravovremeno će obavijestiti Klijenta.

3.2. Izvršitelj ne može preuzeti odgovornost za kršenje autorskog prava zbog Grafičkih i tekstualnih materijala te Audio i video materijala dostavljenih od strane Klijenta.

3.3. Izvršitelj nije dužan ispravljati pravopisne i gramatičke greške te nije odgovoran za kvalitetu dostavljenih slika i sl. ostale pogreške u materijalima dostavljenim od strane Klijenta.

3.4. Finalni projekt izrade web stranica je vlasništvo Klijenta te samim time Izvršitelj ne polaže nikakvo autorsko pravo nad odrađenim projektom.

3.5. Prava na fotografije, grafike od bilo koje treće strane kao što su izvorni kod i sl., uvijek ostaju vlasništvo njihovih vlasnika.

4. Izrada stranica

4.1. Izvršitelj stranice izrađuje uz pomoć aktualne verzije Joomla! CMS. Joomla CMS je jedan od tri najpoznatija sustava za upravljanje sadržajem. Ukoliko je redovno ažuriran, Joomla CMS nudi visoku razinu sigurnosti i jednostavan je za korištenje.

4.2. Prilikom izrade web stranica Izvršitelj koristi premium predloške za koje je zakupio licencu od poznate dizajnerske kuće. Karakteristike premium predložaka: osnovni SEO (W3C standardi, brzo učitavanje stranice – gzip kompresija, sef url), responzivni dizajn (prilagođeni su za pregledavanje stranica putem mobitela, tableta, desktop računala), stranice savršeno funkcioniraju na svim modernim preglednicima (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer…)

4.3. Web stranica Klijenta ulazi u produkcijsku fazu nakon što Klijent obavijesti Izvršitelja da pregleda web stranicu i ukoliko nema nikakvih primjedbi ili ukoliko Klijent smatra da bi trebalo započeti sa web promocijom stranice kroz Google AdWords kampanju.

4.4. Web stranica Izvršitelja ulazi u produkcijsku fazu nakon objave članka na web stranici www.hm-promotion.com unutar rubrike Novosti

4.5. Smatra se kako je stranica u fazi izrade i testiranja sve dok se ne steknu uvijeti za ulazak u produkcijsku fazu iz 4.3. i 4.4., iako se izrađuje na domeni Klijenta ili Naručitelja, pa se može smatrati da se radi o određenom tehnološkom procesu, a za što se smatra da potpada po sadržajna ograničenja iz čl.81. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, zajedno s čl.80., u kojem su sadržane zajedničke odredbe za sva sadržajna ograničenja autorskog prava.

4.6. Stranica koja se nalazi u fazi izrade kao takva nema nikakav poseban, a napose ne gospodarski odnosno komercijalni značaj pa ne podliježe Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

5. Uvijeti i načini plačanja

5.1. Model plaćanja je 50:50. Klijent prvi dio (50%) plaća prije izrade web stranice, a ostatak (50%) nakon završetka izrade web stranice.

5.2. Plaćanje je moguće isključivo direktno na ŽR Izvršitelja preko IBAN-a.

6. Realizacija projekta

6.1. Klijent šalje upit za ponudu

6.2. Izvršitelj šalje ponudu za izradu web stranice

6.3. Prihvaćanjem ponude Klijent je prihvatio i ove Uvjete i odredbe za izradu web stranica

6.4. Klijent plaća prvi dio za izradu web stranice

6.5. Klijent dostavlja Izvršitelju sve materijale potrebne za izradu web stranice

6.6. Izvšitelj u roku definiranom u ponudi izrađuje web stranicu

6.7. Klijent provjerava web stranicu i šalje zahtjev za eventualnim izmjenama

6.8. Nakon što Izvršitelj napravi eventualne izmjene, Klijent plaća ostatak iznosa za izradu web stranice i uplatom preostalog dijela izršene su sve obveze Izvršitelja i Klijenta

7. Reklamacije

7.1. Klijent je dužan pregledati finalni projekt te najkasnije u roku od 30 dana reklamirati potrebne izmjene. Naknadne reklamacije, ispravke ili kreiranje novih stranica, fotografija i sl. dodatno se naplaćuje.

7.2 Ukoliko Klijent odustane u tijeku realizacije projekta Izvršitelj ima pravo zadržati cjelokupan iznos uplate prvog dijela za izradu web stranice.

7.3. Na gotove projekte nije moguć povrat novca.

7.4. Na započete projekte nije moguć povrat novca već ih je potrebno odraditi do kraja.

7.5. Stranke će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a za slučaj spora nadležan je sud u Zagrebu.

8. Optimizacija web stranica (SEO)

8.1. Izvršitelj ne može ponuditi jamstva na određene pozicije u web tražilicama poput google, yahoo, bing i sl.

8.2. Izvršitelj nije odgovoran na eventualnu štetu ili oportuitetni trošak koji može nastati ukoliko web stranica nije pozicionirana na web tražilicima za relevantne ključne riječi.

8.3. Sve tražilice imaju svoje algoritme, a koji su dio njihove poslovne tajne, te prema kojima rangiraju pojedine web stranice te samim time ne možemo snositi odgovornost za lošije pozicije na tražilicama.

8.3. Pozicioniranje web stranice unutar tražilice ovisi isključivo o samim tražilicama te na navedeni proces prihvata Izvršitelj nažalost ne može utjecati.

9. Google AdWords i Google Analytics

9.1. Izvršitelj ne može ponuditi jamstva na poziciju oglasa na Google tražilici već postaviti cijenu po kliku prema procjeni licitacije za prikaz na prvoj stranici, pri vrhu stranice ili za prvu poziciju

9.2. Izvršitelj nije odgovoran na eventualnu štetu ili oportuitetni trošak koji može nastati ukoliko web stranica nije pozicionirana na Google tražilici za relevantne ključne riječi ili je nedostupna u trenutku klika na oglas.

9.3. Izvršitelj u dogovoru sa Korisnikom postavlja Google AdWords oglas s ciljem da stranica Klijenta ima više posjetitelja na temelju relevantnih ključnih riječi.

9.4. Budžet Klijenta umanjuje se klikom posjetitelja na oglas, a Izvršitelj nije odgovaran ukoliko Klijent nakon što se budžet za Google oglas potroši nije ostvario nikakav kontakt od strane posjetitelja niti je došlo do realizacije prodaje proizvoda/usluge.

9.5. Izvršitelj će povezati Google Adwords kampanju i web stranicu sa Google Analytics računom kako bi Klijentu mogao poslati detaljan izvještaj o potrošnji u kampanji, posjetiteljima stranice te ostalim korisnim informacijama.

10. Završne odredbe

10.1. Prihvaćanjem ponude i uplatom prvog dijela za uslugu izrade web stranice Klijent prihvaća sve Uvjete i odredbe Izvršitelja.

10.2. Nakon što Klijent provjeri web stranicu i emailom, telefonski, usmeno ili uplatom preostalog iznosa potvrdi da je projekt završen te da je sve uredu sa svim linkovima, stranicama, grafikama i sl. smatra se da je zadovoljan sa odrađenom uslugom Izvršitelja.

11. Izmjene i dopune Uvjeti i odredbe

11.1. Izvršitelj može bez znanja Klijenta napraviti dodatne izmjene i dopune u Uvjete i odredbe.